www.gryphel.com/c/minivmac/local/catalan - feedback

Mini vMac

Catalan Localization


/*
	STRCNCAT.h

	Copyright (C) 2017 ArduinoXino, Paul C. Pratt

	You can redistribute this file and/or modify it under the terms
	of version 2 of the GNU General Public License as published by
	the Free Software Foundation.  You should have received a copy
	of the license along with this file; see the file COPYING.

	This file is distributed in the hope that it will be useful,
	but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
	MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
	license for more details.
*/

/*
	STRing CoNstants for CATalan

	These strings were translated by ArduinoXino.
*/

#define kStrAboutTitle "Sobre"
#define kStrAboutMessage "Per mostrar informació sobre aquest programa, utilitzeu el comandament ‘A’ del ^p Mode Control. Per coneixer més sobre el Mode Control, vegi “Més Comandaments…” en el menu “Especial” ."

#define kStrMoreCommandsTitle "Més comandaments estàn disponibles en el mode de control de ^p ."
#define kStrMoreCommandsMessage "Per entrar en el mode de control, mantingueu premut la tecla ‘^c’ . Seguirà en el mode control fins que deixeu anar la tecla ‘^c’ . Polsi ‘H’ en el mode control per llistar els comandaments disponibles."

#define kStrTooManyImagesTitle "Massa imatges de disc"
#define kStrTooManyImagesMessage "No es poden muntar tantes imatges de disc. Proveu treure alguna."

#define kStrImageInUseTitle "Imatge de disc en ús"
#define kStrImageInUseMessage "No es pot muntar la imatge disc perquè ja està en ús per una altra aplicació, o ja està oberta a ^p."

#define kStrOutOfMemTitle "Memòria insuficient"
#define kStrOutOfMemMessage "No hi ha prou memòria disponible per a llançar ^p."

#define kStrNoROMTitle "Impossible localitzar la imatge ROM"
#define kStrNoROMMessage "No es troba la imatge del fitxer ROM “^r”. Per a més informació, veure: “^w”."

#define kStrCorruptedROMTitle "El control checksum de la ROM ha fracassat"
#define kStrCorruptedROMMessage "El fitxer d'imatge ROM “^r” pot estar corromput."

#define kStrUnsupportedROMTitle "ROM no suportada"
#define kStrUnsupportedROMMessage "Fitxer d'imatge ROM “^r” carregat amb èxit, però aquesta versió no està suportada."

#define kStrQuitWarningTitle "Si us plau, apagueu l'ordinador emulat abans de sortir."
#define kStrQuitWarningMessage "Per forçar ^p sortir, amb risc de corrupció en les imatges de discos muntades, utilitzeu la ordre ‘Q’ del ^p Mode Control. Per coneixer més sobre el Mode Control, vegi “Més Comandaments…” al menu “Especial” ."

#define kStrReportAbnormalTitle "Situació anormal"
#define kStrReportAbnormalMessage "L'ordinador emulat intenta fer una operació no esperada en un ús normal."

#define kStrBadArgTitle "Argument desconegut"
#define kStrBadArgMessage "No es va comprendre algun dels arguments de la línia d'ordres, i es va ignorar."

#define kStrOpenFailTitle "Obertura fracassada"
#define kStrOpenFailMessage "No s'ha pogut obrir la imatge disc."

#define kStrNoReadROMTitle "No es pot obrir la imatge ROM"
#define kStrNoReadROMMessage "Es va trobar el fitxer d'imatge ROM “^r”, però no es va poder llegir."

#define kStrShortROMTitle "Imatge ROM massa curta"
#define kStrShortROMMessage "El fitxer d'imatge ROM “^r” és més curt del que hauria de ser."

/* state of a boolean option */
#define kStrOn "activat"
#define kStrOff "desactivat"

/* state of a key */
#define kStrPressed "polsada"
#define kStrReleased "deixada anar"

/* state of Stopped */
#define kStrStoppedOn kStrOn
#define kStrStoppedOff kStrOff

/* About Screen */
#define kStrProgramInfo "^v"
#define kStrSponsorIs "^v. Aquesta variació està patrocinada per:"
#define kStrWorkOfMany "Copyright ^y. ^p conté el treball de moltes persones. Aquesta versió és mantinguda per:"
#define kStrForMoreInfo "Per més informació, vegeu:"
#define kStrLicense "^p es distribueix sota els termes de la llicència pública GNU, versió 2."
#define kStrDisclaimer " ^p es distribueix amb l'esperança de ser útil, però SENSE CAP GARANTIA; fins i tot sense la garantia implícita de MERCANTIBILITAT O ADECUACIÓ PER A UN ÚS PARTICULAR."

/* Help Screen */
#define kStrHowToLeaveControl "Per sortir del Mode Control, deixeu anar la tecla ‘^c’ ."
#define kStrHowToPickACommand "Sinó, polsi una lletra. Els comandaments disponibles són:"
#define kStrCmdAbout "Sobre (informació sobre versió)"
#define kStrCmdOpenDiskImage "Obrir imatge de disc..."
#define kStrCmdQuit "Sortir"
#define kStrCmdSpeedControl "Control de velocitat… (^s)"
#define kStrCmdMagnifyToggle "Magnificació (^g)"
#define kStrCmdFullScrnToggle "Pantalla completa (^f)"
#define kStrCmdCtrlKeyToggle "Toggle emulació tecla ‘^m’ (^k)"
#define kStrCmdReset "Restablir"
#define kStrCmdInterrupt "Interrompre"
#define kStrCmdHelp "Ajuda (mostra aquesta pàgina)"

/* Speed Control Screen */
#define kStrCurrentSpeed "Velocitat actual: ^s"
#define kStrSpeedAllOut "Màxima velocitat"
#define kStrSpeedStopped "Aturar (^h)"
#define kStrSpeedBackToggle "Executar en segon pla (^b)"
#define kStrSpeedAutoSlowToggle "AutoSlow (^l)"
#define kStrSpeedExit "Sortir del control de velocitat"

#define kStrNewSpeed "Velocitat: ^s"
#define kStrSpeedValueAllOut kStrSpeedAllOut

#define kStrNewStopped "Aturar está ^h."
#define kStrNewRunInBack "Executar en segon pla està ^b."
#define kStrNewAutoSlow "AutoSlow està ^l."

#define kStrNewMagnify "Magnificació està ^g."

#define kStrNewFullScreen "Pantalla completa està ^f."

#define kStrNewCntrlKey "Emulat tecla ‘^m’ ^k."

#define kStrCmdCancel "cancel·lar"

#define kStrConfirmReset "Està segur de voler reiniciar l'ordinador emulat? Els canvis no salvats es perdran, i hi ha risc de corrupció en les imatges de discos muntades. Premeu una tecla:"
#define kStrResetDo "restablir"
#define kStrResetNo kStrCmdCancel

#define kStrHaveReset "S'ha reiniciat l'ordinador emulat"

#define kStrCancelledReset "Reset cancel·lat"

#define kStrConfirmInterrupt "Està segur de voler interrompre l'ordinador emulat? Això invocarà qualsevol debugger instal·lat. Premeu una tecla:"
#define kStrInterruptDo "interrompre"
#define kStrInterruptNo kStrCmdCancel

#define kStrHaveInterrupted "S'ha interromput l'ordinador emulat"

#define kStrCancelledInterrupt "Interrupció cancel·lada"

#define kStrConfirmQuit "Està segur de desitjar sortir de ^p? Hauria apagar l'ordinador emulat abans de sortir, per evitar corrupcions en les imatges de discos muntades. Premeu una tecla:"
#define kStrQuitDo "sortir"
#define kStrQuitNo kStrCmdCancel

#define kStrCancelledQuit "Sortida cancel·lada"

#define kStrModeConfirmReset "Mode Control : Confirma reset"
#define kStrModeConfirmInterrupt "Mode Control : Confirma Interrupció"
#define kStrModeConfirmQuit "Mode Control : Confirma sortida"
#define kStrModeSpeedControl "Mode Control : Control de velocitat"
#define kStrModeControlBase "Mode Control (Premi 'H' per a l'ajuda)"
#define kStrModeControlHelp "Mode Control"
#define kStrModeMessage "Missatge (Premi ‘C’ per continuar)"

#define kStrMenuFile "Fitxer"
#define kStrMenuSpecial "Especial"
#define kStrMenuHelp "Ajuda"

#define kStrMenuItemAbout "Sobre ^p"
#define kStrMenuItemOpen "Obrir imatge de disc"
#define kStrMenuItemQuit "Sortir"
#define kStrMenuItemMore "Méss comandaments"

#define kStrAppMenuItemHide "Ocultar ^p"
#define kStrAppMenuItemHideOthers "Ocultar la resta"
#define kStrAppMenuItemShowAll "Mostrar-ho tot"
#define kStrAppMenuItemQuit "Sortir de ^p"

#define kStrCmdCopyOptions "Copiar variation options"
#define kStrHaveCopiedOptions "Variation options copiat"

www.gryphel.com/c/minivmac/local/catalan - feedback
copyright (c) 2018 - last update 9/26/2018