www.gryphel.com/c/minivmac/local/polish - feedback

Mini vMac

Polish Localization


/*
	STRCNPOL.h

	Copyright (C) 2012 Przemysław Buczkowski, Paul C. Pratt

	You can redistribute this file and/or modify it under the terms
	of version 2 of the GNU General Public License as published by
	the Free Software Foundation.  You should have received a copy
	of the license along with this file; see the file COPYING.

	This file is distributed in the hope that it will be useful,
	but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
	MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
	license for more details.
*/

/*
	STRing CoNstants for POLish

	These strings were translated by Przemysław Buczkowski.
*/

#define kStrAboutTitle "O programie…"
#define kStrAboutMessage "Aby obejrzeć informacje o tym programie użyj komendy ‘A’ w ^p Trybie Kontroli. Aby dowiedzieć się więcej o tym trybie kliknij przycisk “Więcej komend…” w menu “Specjalne”."

#define kStrMoreCommandsTitle "Więcej komend jest dostępnych w ^p Trybie Kontroli."
#define kStrMoreCommandsMessage "Aby wejść w Tryb Kontroli przytrzymaj przycisk ^c. Pozostaniesz w Trybie Kontroli dopóki nie puścisz tego klawisza. Kliknij H aby wyświetlić Pomoc."

#define kStrTooManyImagesTitle "Za dużo obrazów dysków"
#define kStrTooManyImagesMessage "Nie mogę zamontować tylu dysków. Odmontowywanie jednego."

#define kStrImageInUseTitle "Obraz w użyciu"
#define kStrImageInUseMessage "Nie mogę zamontować tego dysku ponieważ jest on używany przez inną aplikację lub uruchomiony w ^p."

#define kStrOutOfMemTitle "Za mało pamięci"
#define kStrOutOfMemMessage "Mam za mało pamięci aby uruchomić ^p."

#define kStrNoROMTitle "Nie udało się zlokalizować ROMu"
#define kStrNoROMMessage "Nie mogę znaleźć ROMu “^r”. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz: “^w”."

#define kStrCorruptedROMTitle "ROM uszkodzony"
#define kStrCorruptedROMMessage "Plik ROMu “^r” może być uszkodzony."

#define kStrUnsupportedROMTitle "Niewspierany ROM"
#define kStrUnsupportedROMMessage "ROM “^r” został załadowany, ale nie obsługuję tej wersji."

#define kStrQuitWarningTitle "Proszę wyłączyć emulowany komputer przed wyjściem."
#define kStrQuitWarningMessage "Aby wymusić wyjście ryzykując uszkodzenie obrazów dysków użyj komendy ‘Q’ w Trybie Kontroli. Aby dowiedzieć się więcej o tym trybie kliknij przycisk “Więcej komend…” w menu “Specjalne”."

#define kStrReportAbnormalTitle "Nienormalne polecenie"
#define kStrReportAbnormalMessage "Emulowany komputer próbował zrobić coś, co nie powinno się zdarzyć."

#define kStrBadArgTitle "Zły argument"
#define kStrBadArgMessage "Nie zrozumiałem podanego argumentu."

#define kStrOpenFailTitle "Błąd otwierania"
#define kStrOpenFailMessage "Nie mogę otworzyć obrazu dysku."

#define kStrNoReadROMTitle "Nieudane otwarcie ROMu"
#define kStrNoReadROMMessage "Znalazłem plik ROMu “^r”, ale nie mogę go otworzyć."

#define kStrShortROMTitle "Za mały ROM"
#define kStrShortROMMessage "Plik ROMu “^r” jest mniejszy niż powinien być."

/* state of a boolean option */
#define kStrOn "włączone"
#define kStrOff "wyłączone"

/* state of a key */
#define kStrPressed "wciśnięty"
#define kStrReleased "puszczony"

/* state of Stopped */
#define kStrStoppedOn kStrOn
#define kStrStoppedOff kStrOff

/* About Screen */
#define kStrProgramInfo "^v"
#define kStrSponsorIs "^v. This variation is made for:"
#define kStrWorkOfMany "Copyright ^y. ^p jest wynikiem pracy wielu osób. Ta wersja jest zarządzana przez:"
#define kStrForMoreInfo "Po więcej informacji zobacz:"
#define kStrLicense "^p jest dystrybuowany na licencji GNU General Public License 2."
#define kStrDisclaimer " ^p is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE."

/* Help Screen */
#define kStrHowToLeaveControl "Aby opuścić Tryb Kontroli puść klawisz ^c."
#define kStrHowToPickACommand "Naciśnij literę. Dostępne komendy to:"
#define kStrCmdAbout "O programie (szczegóły wersji)…"
#define kStrCmdOpenDiskImage "Otwórz obraz dysku…"
#define kStrCmdQuit "Wyjdź"
#define kStrCmdSpeedControl "Kontrola szybkości… (^s)"
#define kStrCmdMagnifyToggle "Skalowanie (^g)"
#define kStrCmdFullScrnToggle "Pełny ekran (^f)"
#define kStrCmdCtrlKeyToggle "Emulowany klawisz ^m (^k)"
#define kStrCmdReset "Reset"
#define kStrCmdInterrupt "Przerwanie"
#define kStrCmdHelp "Pomoc (ta strona)"

/* Speed Control Screen */
#define kStrCurrentSpeed "Obecna prędkość: ^s"
#define kStrSpeedAllOut "Cała naprzód!"
#define kStrSpeedStopped "Zatrzymanie (^h)"
#define kStrSpeedBackToggle "Uruchamianie w tle (^b)"
#define kStrSpeedAutoSlowToggle "AutoSlow (^l)"
#define kStrSpeedExit "Wyjście z kontroli prędkości"

#define kStrNewSpeed "Prędkość: ^s"
#define kStrSpeedValueAllOut kStrSpeedAllOut

#define kStrNewStopped "Zatrzymanie jest ^h."
#define kStrNewRunInBack "Uruchomienie w tle ^b."
#define kStrNewAutoSlow "AutoSlow jest ^g."

#define kStrNewMagnify "Powiększenie jest ^g."

#define kStrNewFullScreen "Pełny ekran jest ^f."

#define kStrNewCntrlKey "Emulowany klawiszem ^m jest ^k."

#define kStrCmdCancel "anuluj"

#define kStrConfirmReset "Czy na pewno chcesz zresetować emulator? Zmiany nie zostaną zapisane, istnieje ryzyko uszkodzenia obrazów dysków. Podaj literę:"
#define kStrResetDo "reset"
#define kStrResetNo kStrCmdCancel

#define kStrHaveReset "Zresetowano komputer."

#define kStrCancelledReset "Reset anulowany."

#define kStrConfirmInterrupt "Czy jesteś pewny aby wywołać przerwanie emulatora? Podaj literę:"
#define kStrInterruptDo "przerwanie"
#define kStrInterruptNo kStrCmdCancel

#define kStrHaveInterrupted "Wywołano przerwanie komputera."

#define kStrCancelledInterrupt "Przerwanie anulowane."

#define kStrConfirmQuit "Czy na pewno chcesz wyłączyć komputer ^p? Zmiany nie zostaną zapisane, istnieje ryzyko uszkodzenia obrazów dysków. Podaj literę:"
#define kStrQuitDo "wyjdź"
#define kStrQuitNo kStrCmdCancel

#define kStrCancelledQuit "Wyjście anulowane"

#define kStrModeConfirmReset "Tryb Kontroli : Potwierdź reset"
#define kStrModeConfirmInterrupt "Tryb Kontroli : Potwierdź przerwanie"
#define kStrModeConfirmQuit "Tryb Kontroli : Potwierdź wyjście"
#define kStrModeSpeedControl "Tryb Kontroli : Kontrola prędkości"
#define kStrModeControlBase "Tryb Kontroli (wciśnij ‘H’ po pomoc)"
#define kStrModeControlHelp "Tryb Kontroli"
#define kStrModeMessage "Wiadomość (kliknij ‘C’ aby kontynuować)"

#define kStrMenuFile "Plik"
#define kStrMenuSpecial "Specjalne"
#define kStrMenuHelp "Pomoc"

#define kStrMenuItemAbout "O… ^p"
#define kStrMenuItemOpen "Otwórz obraz dysku"
#define kStrMenuItemQuit "Pomoc"
#define kStrMenuItemMore "Więcej komend"

#define kStrAppMenuItemHide "Ukryj ^p"
#define kStrAppMenuItemHideOthers "Ukryj pozostałe"
#define kStrAppMenuItemShowAll "Pokaż wszystkie"
#define kStrAppMenuItemQuit "Zakończ ^p"

#define kStrCntrlKyName "Control"
#define kStrCmdCopyOptions "Kopiuj variation options"
#define kStrHaveCopiedOptions "Variation options kopiowane"

www.gryphel.com/c/minivmac/local/polish - feedback
copyright (c) 2018 - last update 9/26/2018